Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Objectius i competències

Objectius generals del títol

La finalitat general que es persegueix amb la realització del Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals és capacitar a l'estudiantat en l'anàlisi crític i reflexiu de la realitat dels mitjans de comunicació social i, a més, proporcionar-li els coneixements culturals, tècnics i metodològics necessaris per a la realització de productes comunicatius en l'entorn mediàtic actual i futur.

Aquests coneixements l’han d'orientar tant per a la realització d'estudis d'aprofundiment i especialització en el camp del periodisme i la comunicació audiovisual com per a l'exercici de la professió.

El títol de Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals va dirigit a formar a professionals polivalents que exerceixen la seva activitat en l'àmbit dels mitjans de comunicació, tant des de la creació, guionització, realització, producció, direcció, programació, gestió, investigació i anàlisi d'obres audiovisuals i multimèdia, com en l'anàlisi, la comunicació i l'organització de la informació en els seus diferents suports, formes i finalitats.

L'estudiantat que hagi superat el Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals serà capaç d'aplicar les seves competències en els àmbits dels mitjans, les empreses i els sectors institucionals de la comunicació.

Una vegada finalitzat el Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals l'estudiantat serà capaç de:

 • Demostrar que ha adquirit la capacitat crítica per abordar l'anàlisi de la realitat sociocultural actual, amb especial atenció al paper que juga en aquesta els mitjans de comunicació, de manera que pugui ser compresa i transmesa de manera comprensible als altres.
 • Demostrar el coneixement i el domini de les tècniques, les formes, els processos propis dels mitjans de comunicació i la seva aplicació en l'àmbit de la creació de continguts informatius, dramàtics i persuasius.
 • Demostrar el coneixement dels conceptes, les categories i les teories més rellevants en l'àmbit de la comunicació i els mitjans de comunicació, així com de les metodologies d'anàlisis pròpies d'aquests per al desenvolupament de investigacions aplicades.
 • Demostrar el coneixement i la capacitat d'aplicar els fonaments dels discursos informatius, dramàtics i persuasius, així com la seva diferent concreció en els diversos suports i mitjans.
 • Desenvolupar l'emprenedoria per portar a terme projectes empresarials innovadors en el marc de la realitat mediàtica actual.
 • Desenvolupar la creativitat per a l'elaboració de continguts audiovisuals, multimèdia i interactius.
 • Desenvolupar les destreses necessàries per a l'exercici de les professions vinculades als mitjans de comunicació.
 • Demostrar l'adquisició d'una competència en català, castellà i anglès per comunicar-se de forma oral i escrita en l'exercici de la seva professió.

 

Competències

Bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Saber desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Generals 

 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.
 • Aplicar els coneixements teòrics en l'activitat pràctica.
 • Desenvolupar coneixements d'informàtica aplicada i de sistemes digitals.
 • Desenvolupar la capacitat de gestió de la informació.
 • Desenvolupar la creativitat, la innovació i la competitivitat.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva.
 • Valorar el respecte a la diversitat i pluralitat d'idees.

Específiques 

 • Desenvolupar el domini del català, l'espanyol i l'anglès orals i escrits per a la seva ocupació en l'àmbit específic dels mitjans de comunicació social.
 • Desenvolupar un coneixement adequat del món contemporani i la seva evolució històrica recent en les dimensions social, econòmica, política i cultural.
 • Valorar els mitjans de comunicació de masses des d'una dimensió històrica que atengui als seus aspectes socials, industrials i culturals.
 • Descriure les principals teories en l'àmbit dels mitjans de comunicació social i les seves elaboracions conceptuals.
 • Identificar i analitzar l'estructura dels mitjans de comunicació i els fenòmens industrials i empresarials en aquest àmbit.
 • Desenvolupar un coneixement adequat de les polítiques de comunicació i la legislació pròpia de l'àmbit dels mitjans de comunicació.
 • Identificar i aplicar els fonaments ètics i la deontologia professional en l'exercici de les activitats relacionades amb els mitjans de comunicació.
 • Aplicar el mètode científic de forma adequada a la investigació en l'àmbit de la comunicació, així com exposar els resultats del procés de recerca.
 • Concebre, planificar i executar projectes en l'àmbit dels mitjans de comunicació en tot tipus de suports.
 • Identificar les tradicions contemporànies en la creació de discursos informatius i no informatius.
 • Dissenyar els aspectes formals i estètics en els mitjans escrits, audiovisuals, multimèdia i interactius.
 • Dominar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre continguts en tot tipus de suports.
 • Identificar i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de la comunicació audiovisual i de la comunicació en Internet.
 • Identificar i aplicar les lògiques i habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals i interactius de caràcter informatiu i no informatiu.
 • Desenvolupar la capacitat creativa en la realització audiovisual, multimèdia i interactiva dels diferents gèneres.
 • Desenvolupar i aplicar coneixements sobre gestió de la comunicació institucional i empresarial, així com sobre les diferents estratègies en els àmbits de la comunicació corporativa i publicitària.
 • Desenvolupar la capacitat per treballar en el sector dels mitjans de comunicació i d'adaptar-se a diferents entorns laborals.

Transversals

 • Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà.
 • Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès.
 • Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.
 • Adquirir nocions essencials del pensament científic.
 • Aplicar la perspectiva de gènere a les funcions pròpies de l’àmbit professional.